Hằng ngày, tại bản đồ Thuộc Địa Gia Tộc, các vị huynh tỷ sẽ nhận được nhiệm vụ Kiến Thiết. Thành viên gia tộc thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ kiến thiết, tăng thêm độ cống hiến của gia tộc, đồng thời tộc viên đó cũng nhận được độ cống hiến tương ứng.

Hướng Dẫn Hoạt Động Kiến Thiết Gia Tộc

"Tộc trưởng phát động Kiến Thiết" 
Bước 1: Ấn chọn "mục Gia Tộc" sau đó chọn "Trung Nghĩa Đường" cùng với đó Tộc viên cũng ấn chọn "Trung Nghĩa Đường" 
Bước 2: Tộc trưởng ấn chọn một trong các công trình cần kiến thiết sau đó bấm chọn Tăng cấp và hoàn thành Tăng cấp

Bước 3: Chọn "Phát Động" kiến thiết gia tộc và 

- Ấn chọn " Đến ngay" (Huynh tỷ lập tức được truyền tống tới địa điểm kiết thiết gia tộc)

- Ấn chọn "Lần sau" (Huynh tỷ sẽ được hủy bỏ truyền tống )

Bước 4: Yêu cầu của phát động kiến thiết gia tộc với yêu cầu hạ gục 2000 tên côn đồ trong vòng 30 phút tại Biên cảnh
Bước 5: Hoàn thành nhiệm vụ phát động, chúc mừng nâng cấp thành công 

Thông Tinh Về Hoạt Động Kiến Thiết Gia Tộc

Huynh tỷ cần trở thành tộc viên chính thức gia tộc mới nhận được. 

Mỗi ngày, mỗi nhiệm vụ hoàn thành nhiều nhất một lần, chỉ được hoàn thành 3 nhiệm vụ trong số đó

Trả nhiệm vụ có xác suất nhất định gặp được Sơn Tặc:
- Mỗi lần làm mới 10 Sơn Tặc
- Mỗi ngày xuất hiện 3 lần, giản cách mỗi lần ít nhất 1 giờ
- Tiêu diệt Sơn Tặc, các thành viên chính thức của gia tộc ở xung quanh có thể nhận được nhiều kinh nghiệm