Nhận Nhiệm Vụ -> Đối thoại NPC Đại Kiếm Sư - Vương Thành 

Click " Giờ đi ngay " Để nhận nhiệm vụ

Nhận nhiệm vụ thành công 

Click vào Linh Thạch trong Map nhiệm vụ 

Click "Quay trở về Vương Thành"

Click "Thoát bản đồ"

Tiêu diệt thành công Phi Thiên Thần Thử

Đối thoại NPC Đại Kiếm Sư Vương Thành -> Click "Trả nhiệm vụ" -> Hiển thị bảng quay Phần thưởng 

Click chọn Bắt đầu (Vòng quay khởi động, hoàn thành sẽ hiển thị thông bảo nổi trên màn hình về vật phẩm nhận được )

Click X sẽ lập tức đóng giao diện vòng quay.